Όροι χρήσης

1. Εισαγωγή
 
Κάθε χρήση του παρόντος ιστοχώρου υπόκειται στους όρους χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του ιστοχώρου αποτελεί τεκμήριο πως ο επισκέπτης/χρήσης έχει κατανοήσει, έπειτα από μελέτη, όλους τους όρους χρήσης. Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία με οποιοδήποτε κομμάτι των όρων χρήσης που περιγράφονται, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να μην χρησιμοποιήσει της υπηρεσίες και το περιεχόμενο του ιστοχώρου.
 
Οι όροι χρήσης διέπουν επίσης τις παραγγελίες και της συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του ιστοχώρου καθώς και από όσους όρους ρητά συμφωνηθούν. Οποιοσδήποτε άλλος όρος και οποιαδήποτε άλλη συμφωνία είναι άκυρη.
 
Οι παρακάτω όροι χρήσης ενδέχεται να ενημερωθούν ή να αναθεωρηθούν χωρίς προειδοποίηση και οποιαδήποτε στιγμή. Ο επισκέπτης/χρήστης ευθύνεται για τον τακτικό έλεγχο  τους, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεται αυτόματα οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτούς.

 

2. Ταυτότητα του ηλεκτρονικού ιστότοπου
 
O παρών ιστοχώρος αποτελεί το διαδικτυακό ιστότοπο παρουσίασης κοσμημάτων (εφεξής: Κατάστημα) της επιχείρησης Παπαζιάκας Χρήστος ΕΠΕ, Βιοτεχνία αργυροχρυσοχοΐας, Λιμενάρια Θάσου, T.K. 64002, ΑΦΜ 095396282, ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, αρ. ΓΕΜΗ 20523730000.

 

3. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου, που ενδεικτικά περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες και σχέδια (εφεξής περιεχόμενο), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Καταστήματος, και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
 
Το Κατάστημα διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα όσον αφορά το περιεχόμενο του ιστοχώρου και τα αντίγραφά του.
 
Το περιεχόμενο του ιστοχώρου διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες του αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται συχνά σε αλλαγές χωρίς καμία σχετική ειδοποίηση και κατά την κρίση του Καταστήματος. Μετά την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, το Κατάστημα επιτρέπει τη μη εμπορική χρήση και αναπαραγωγή περιεχομένου του, ολική ή μερική, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν της αναπαραγωγής θα είναι στην συνέχεια ελεύθερά διαθέσιμο μέσω του Διαδικτύου ή άλλου μέσου και θα συνοδεύεται από διακριτική αλλά ευκρινή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Για οποιασδήποτε μορφής διαφορετική χρήση, απαιτείται η γραπτή ρητή άδεια του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων ή ιδιοκτήτη.
 
Λοιπές υπηρεσίες ή προϊόντα που αναφέρονται στον παρόν ιστόχωρο, και φέρουν σήματα άλλων εταιριών, οργανισμών, συνεργατών, φορέων, εκδόσεων ή ενώσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία. Την σχετική ευθύνη αυτών, φέρουν οι σχετικοί φορείς.


 
4. Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης 
 
Το περιεχόμενου του παρόντος ιστοχώρου διατίθεται «ως έχει». Καμία εγγύηση, ρητή η μη, δεν παρέχεται από το Κατάστημα, όσο αφορά την ορθότητα, εμπορικότητα, επικαιρότητα, μη παραβίασή ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού, για οποιονδήποτε σκοπό, εφαρμογή, ή οποιαδήποτε χρήση.
 
Το Κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης του παρόντος ιστοχώρου από τη χρήση των υπηρεσιών, των επιλογών, και του περιεχομένου του, και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη ο οποίος πρέπει να γνωρίζει τους παρόντες όρους.
 
Το κατάστημα δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι υπηρεσίες, οι επιλογές, οι σελίδες και το περιεχόμενο του θα παρέχονται δίχως διακοπή ή σφάλματα, ότι οποιαδήποτε λάθος στοιχεία θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται άμεσες απαντήσεις σε οποιοδήποτε ερώτημα τίθεται. Δεν εγγυάται επίσης ότι ο παρόν ιστοχώρος, ή οποιοσδήποτε συγγενικός ιστοχώρος τρίτου, ή οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων διατίθεται το περιεχόμενο στους επισκέπτες, λειτουργούν χωρίς επιζήμια συστατικά όπως «ιοί». Οποιοδήποτε κόστος ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, βαραίνει τον επισκέπτη/χρήστη, και όχι το Κατάστημα. Επίσης, ουδεμία ευθύνη φέρει το Κατάστημα για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από αδυναμία του να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στους επισκέπτες/χρήστες του ιστοχώρου.
 
Με την επίσκεψη στον ιστόχωρο του Καταστήματος, ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει ρητά ότι το πράττει με δική του ευθύνει, αναγνωρίζοντας ότι το Κατάστημα δεν εγγυάται ρητά ή σιωπηρά πως το περιεχόμενο του ιστοχώρου θα είναι άρτιο και χωρίς σφάλματα. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης έλαβε γνώση ότι οι φωτογραφίες των προϊόντων του Καταστήματος είναι ενδεικτικές.

 

5. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι 
 
Όλοι οι παραπάνω όροι χρήσης του ιστοχώρου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τροποποίησής τους, διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο, αλλά και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Εάν μια διάταξη των ανωτέρω όρων είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή παύσει η ισχύ της, παύει αυτοδικαίως και η ισχύ της από το παρόν και αφαιρείται, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων σε καμία περίπτωση. Οι ανωτέρω όροι χρήσης αποτελούν την συνολική συμφωνία μεταξύ διαχειριστή του ιστοχώρου και επισκέπτη/χρήστη, και δεσμεύει μόνο αυτά τα 2 μέρη.
 
Για την ισχύ της συμφωνίας αυτής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτών να έχει διατυπωθεί εγγράφως και να έχει ενσωματωθεί σε αυτούς.

Με τους παρόντες όρους χρήσης, συμφωνείται ρητά μεταξύ των μερών, ότι οποιαδήποτε διαφορά τυχών προκύψει από την εφαρμογή τους και την εν γένει χρήση του ιστοχώρου από τον επισκέπτη/χρήστη, εφόσον αυτή δεν επιλυθεί φιλικά, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Καβάλας.